BANIALUKI

by
Ania & Luki

regulamin i polityka prywatności

Regulamin serwisu internetowego www.banialuki.net z dnia 1 listopada 2013 r.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy znajdujący się pod domeną internetową banialuki.net („Serwis”) jest administrowany przez lusta doradztwo marketingowe („Administrator”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 70/78, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 1132562126, REGON 141387745.

2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu oraz ogólne zasady realizacji przez Administratora usług (zwanych dalej „Usługami”) świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

3. Serwis umożliwia swoim użytkownikom dostęp do informacji związanych z szeroko pojętym lifestyle’em, wewnętrzną wymianę korespondencji wraz z możliwością nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami serwisu, możliwość publikacji własnych materiałów oraz informacji.

4. Usługi, o których mowa w art. 2 niniejszego rozdziału, polegają w szczególności na:

a. udostępnianiu materiałów oraz informacji o tematyce związanej z lifestyle’em poprzez wyświetlanie określonych stron www, automatycznie lub na żądanie użytkownika;

b. możliwości tworzenia profili użytkowników Serwisu

c. publikacji i utrzymywaniu w ramach Serwisu wypowiedzi użytkowników, w szczególności wymiany poglądów oraz informacji o charakterze poradnikowym związanym z tematyką lifestyle’u (forum)

d. publikacji i utrzymywaniu na stronach Serwisu zdjęć, materiałów audio oraz materiałów wideo, zamieszczanych przez użytkowników;

e. zapewnieniu użytkownikom możliwości komentowania wybranych przez Administratora treści oraz materiałów zamieszczonych na łamach Serwisu;

f. zapewnieniu wewnętrznej skrzynki pocztowej w ramach profili użytkowników, dającej możliwość komunikacji pomiędzy użytkownikami w ramach Serwisu z wykorzystaniem systemu wiadomości prywatnych;

g. organizacji konkursów;

5. W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

7. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych z włączoną obsługą plików cookie.

Rozdział 2 Użytkownik

1. Status użytkownika Serwisu („Użytkownika”) uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Korzystając z Serwisu dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

2. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników możliwy jest na dwóch poziomach:

a. użytkownika niezarejestrowanego

b. użytkownika zarejestrowanego (Użytkownik)

3. Status Użytkownika jest na każdym z poziomów bezpłatny.

4. Poziomy statusu Użytkownika określają zakres uprawnień w dostępie do funkcjonalności, w szczególności usług, dostępnych w ramach Serwisu.

Rejestracja

5. W celu dokonania rejestracji wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienia odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis. Formularz wymaga:

a. udostępnienia przez zainteresowanego Użytkownika danych osobowych

b. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną

c. zaproponowania nazwy Użytkownika (nicka) oraz hasła, przy czym dany nick może być przypisany wyłącznie do jednego Użytkownika. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do swojego Profilu. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy. Administrator sugeruje Użytkownikom (1) taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe, oraz (2) okresową, nie rzadszą niż raz na trzy miesiące, zmianę hasła.

6. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo stworzenia na łamach Serwisu własnego profilu osobowego w celu jego publikacji („Profil”). W profilu tym zamieszczone zostaną wybrane przez danego Użytkownika dane jego dotyczące. Udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych w profilu publicznym Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

7. Użytkownik, dokonując rejestracji oraz wypełniając Profil, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Administratora.

8. Z chwilą dokonania rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na:

a. gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Administratora, jego następców prawnych oraz podmioty trzecie – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług, o których mowa w Rozdziale 1 art. 2 – wszelkich przekazanych przez siebie danych osobowych, włącznie z prawem ich udostępniania innym Użytkownikom za pośrednictwem Profilu;

b. otrzymywanie na wewnętrzną skrzynkę pocztową w ramach Profilu komunikatów systemowych, wiadomości od innych Użytkowników oraz treści informacyjnych związanych z profilem Serwisu;

c. otrzymywanie na wskazany przez siebie adres email regularnych powiadomień zawierających informacje dotyczące zdarzeń w ramach prywatnego profilu Użytkownika.

9. Użytkownik ma prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania ich usunięcia oraz ich nieudostępniania wskazanym przez Użytkownika podmiotom trzecim;

b. rezygnacji z otrzymywania Newslettera i powiadomień związanych z profilem.

10. Prawa, o których mowa w art. 9 niniejszego rozdziału, Użytkownik może realizować składając wniosek do Administratora listem poleconym na adres jego siedziby lub listem wysłanym pocztą elektroniczną z adresu użytego przy zakładaniu konta w Serwisie na adres kontakt@banialuki.net.

11. Jeden Użytkownik zarejestrowany może posiadać tylko jeden Profil przypisany do jego osoby i tylko ten Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony do korzystania z niego. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi na inne osoby, bez wyraźnej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Administrator ma prawo sprawdzenia, czy Użytkownik zarejestrowany korzysta z więcej niż jednego Profilu. Jeżeli z jednego adresu IP korzysta więcej niż jeden Użytkownik zarejestrowany, należy zgłosić to Administratorowi za pośrednictwem maila wysłanego na adres kontakt@banialuki.net.

Sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu

12. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie (netykieta) oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:

a. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;

b. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;

c. niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;

d. powstrzymywania się od publikacji wypowiedzi:

i. pisanych w większości wielkimi literami;

ii. mających na celu wywoływanie konfliktu;

iii. naruszających dobra osobiste innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, w szczególności poprzez ich obrażanie, pomawianie lub znieważanie;

iv. zawierających odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały sprzeczne z prawem, informacje handlowe o produktach lub usługach sprzecznych z prawem, materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub inne bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich;

v. mających charakter spamu, zawierających treści reklamowe lub będących – choćby pośrednio – informacją handlową;

e. aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;

f. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących;

g. niepodszywania się pod inne osoby;

h. powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Administratora za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.

13. Niezależnie od powyższego Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od nadużywania uprawnień przyznanych mu przez Administratora w ramach Serwisu. Nadużywaniem uprawnień jest korzystanie z nich w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, netykietą lub dobrymi obyczajami, mogący naruszać interes innych Użytkowników lub Administratora.

Dezaktywacja Profilu

14. W przypadku usunięcia na wniosek Użytkownika którejkolwiek z danych osobowych podawanych zgodnie z art. 5 pkt a) niniejszego rozdziału lub cofnięcia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie komunikatów systemowych, wiadomości od innych Użytkowników oraz treści informacyjnych związanych z profilem Serwisu, dalsze świadczenie usług przez Administratora jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją Profilu danego Użytkownika.

15. Dezaktywację Profilu powoduje również naruszenie przez danego Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie praw innych Użytkowników, Administratora, innych podmiotów trzecich, lub zachowanie w ramach Serwisu sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.

16. Decyzja Administratora w przedmiocie dezaktywacji Profilu jest komunikowana danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej danemu Użytkownikowi przez Administratora na adres email podany podczas rejestracji. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

17. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do żądania dezaktywacji posiadanego przez siebie Profilu. Żądanie takie winno zostać wysłane przez zainteresowanego Użytkownika na adres mailowy kontakt@banialuki.net lub przesyłką poleconą na adres siedziby Administratora. Administrator zobowiązuje się w takiej sytuacji do dezaktywacji Profilu danego Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia stosownego wniosku.

Rozdział 3 Prawa wyłączne

1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów, o których mowa w art. 1 niniejszego rozdziału w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

3. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Treści oraz materiały zamieszczane przez Użytkowników

4. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie treści, w szczególności wypowiedzi, i inne materiały opublikowane przez niego w Serwisie.

5. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Serwisie w zakresie niezbędnym do ich publikacji w mediach Administratora, jak również do promocji i reklamy mediów Administratora. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (1) treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich, (2) są wolne od wad prawnych, (3) ich wykorzystanie przez Administratora nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich, i (4) ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem. Wszelką odpowiedzialność z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia, zarówno wobec Administratora, jak również wobec podmiotów trzecich, ponosi Użytkownik.

6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści i innych materiałów w Serwisie, które:

a. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

b. naruszają prawa lub prawnie chroniony interes podmiotów trzecich;

c. są wulgarne, obsceniczne lub w inny sposób sprzeczne z powszechnie akceptowanymi normami obyczajowymi;

d. zawierają treści pornograficzne;

e. propagują lub pochwalają przemoc, nienawiść rasową lub religijną, faszyzm, komunizm, nazizm, nawołują do nich, lub są w inny sposób naganne;

f. są reklamą lub niezamówioną informacją handlową (spamem);

g. mogą służyć do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci teleinformatycznych, zakłócania lub usuwania zabezpieczeń technicznych oraz systemów DRM;

h. wszelkich danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł.

7. Wraz z zamieszczeniem danej treści lub danego materiału Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu wejścia w życie Regulaminu, w szczególności określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wraz z prawem do wykonywania praw zależnych, prawem tworzenia przez Administratora dowolnego rodzaju kompilacji oraz prawem wykorzystania wybranego przez Administratora utworu lub jego fragmentu w utworach zbiorowych. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji. Dezaktywacja Profilu nie ma wpływu na okoliczność oraz zakres udzielonej licencji. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do wyżej wskazanych utworów, zobowiązując się w szczególności zaniechać żądania od Administratora oznaczania danej treści lub materiału jego imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem po dezaktywacji Profilu.

8. Administratorowi przysługuje w każdej chwili prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych na łamach Serwisu, pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu. Administratorowi przysługuje nieograniczone prawo katalogu działań podejmowanych w razie stwierdzenia niezgodności z wymogami Regulaminu, w szczególności prawo modyfikacji lub usunięcia danej treści lub materiału.

9. Przekazanie jakichkolwiek treści lub materiałów przez Użytkownika nie nakłada na Administratora obowiązku ich publikacji w Serwisie.

10.    Administrator, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania treści i materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie. W przypadku gdy którykolwiek z treści lub materiałów zamieszczonych w Serwisie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego wskazując adres internetowy, pod którym dostępna jest dana treść lub materiał w ramach Serwisu oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dana treść lub materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do nich osobom trzecim.

Rozdział 4 Usługi w ramach serwisu

Newsletter

1. Podczas rejestracji w Serwisie lub kozystając z formularza zapisu do newslettera Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie usługi Newsletter. Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) z praktycznymi poradami na temat lifestyle’u.

10. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera zgodnie z postanowieniami rozdziału 2 art. 10 regulaminu.

Rozdział 5Moderatorzy

1. Nad egzekwowaniem postanowień Regulaminu, w szczególności spełnienia wymogów określonych w rozdziale 2 art. 12-13 oraz rozdziale 3 art. 6 Regulaminu, czuwają moderatorzy wyznaczani według własnego uznania przez Administratora.

2. Moderatorzy mogą w każdym czasie usunąć z Serwisu treści oraz materiały niezgodne z Regulaminem.

3. Moderatorzy podejmują w imieniu Administratora decyzje w przedmiocie dezaktywacji Profili.

4. Decyzje moderatorów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Moderatorzy są uprawnieni do dokonywania wiążących interpretacji postanowień Regulaminu. Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego uzasadniania swoich decyzji. Wszelkie uwagi dotyczące decyzji moderatorów należy zgłaszać na adres mailowy kontakt@banialuki.net.

Rozdział 6

Polityka prywatności

1. Niniejszy rozdział określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych Użytkowników Serwisu.

2. Administrator traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników, priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Odpowiednimi działaniami także Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr).

3. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu. Dane osobowe przechowywane są przez Serveradmin.pl S.C. jako podmiot świadczący usługi hostingowe na podstawie umowy zawartej z Administratorem zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe, o których mowa w art. 4 powyżej, są danymi, które Użytkownik udostępnia w trakcie rejestracji oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. wypełnienie formularza celem stworzenia swojego profilu w ramach Serwisu).

6. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych pochodzących zarówno od Administratora, jak i innych podmiotów. Na takie działanie Administratora Użytkownik musi wyrazić zgodę. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.

7. W ramach niektórych usług świadczonych przez Administratora znajdują się także opcje pozwalające na usunięcie niektórych danych Użytkownika. Usunięcie przez Użytkownika danych niezbędnych do świadczenia usługi przez Administratora jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

8. Dane Użytkowników mogą być przez Administratora użyczane innym podmiotom. Takie czynności mogą być dokonywane przez Administratora jedynie za uprzednim zezwoleniem Użytkownika.

9. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

10. Administrator jest w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Użytkowników, które wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, z zastrzeżeniem art. 12 poniżej.

11. Wszystkie treści oraz materiały umieszczane w Serwisie są rejestrowane przez Administratora, podobnie jak adresy IP, z jakich ich umieszczenie nastąpiło. Administrator jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym wszystkich powyższych treści, materiałów oraz danych – w tym danych osobowych Użytkowników, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób – w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw.

12. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

13. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Użytkownikom drogą elektroniczną.

Rozdział 7

Pliki cookies

1. Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Administratorowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób wykorzystania Serwisu przez Użytkowników.

2. Administrator przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika zapisanych w plikach Cookies.

3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
4. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

7. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

8. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

9. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

10. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
ii) poprawnej obsługi programów reklamowych, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika: poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
f. Świadczenia usług reklamowych: dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: DoubleClick for Publishers [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) plus.google.com  [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
ii) Facebook.com  [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

12. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
14. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany parametrów kont Użytkowników;

b. cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności;

c. okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia;

d. okresowego wyłączenia określonych Profili;

e. usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu.

3. Administratorowi przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu oraz świadczonych w jego ramach usług, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze skutkiem na przyszłość. Zmiana zakomunikowana zostanie na łamach Serwisu w formie ogłoszenia. Administrator dokona zarazem publikacji ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Administrator nie jest zobowiązany do uzasadnienia zmiany postanowień Regulamin. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu którejkolwiek z powyższych zmian jest równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją.

4. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Administratora związana z działaniami lub zaniechaniami określonymi w art. 2-3 powyżej jest wyłączona.

5. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji związanych z udostępnieniem mu Serwisu.

6. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Administrator.

7. Reklamacje powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub mailem na adres kontakt@banialuki.net (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem, oraz identyfikować Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Powyższe stanowi podstawową przesłankę rozpatrzenia reklamacji przez Administratora.

8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Administratora dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji. Decyzje Administratora w przedmiocie danej reklamacji są ostateczne.

9. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. formę oraz treść, w szczególności poprawność, treści oraz materiałów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników lub podmioty trzecie;

b. umieszczone w Serwisie treści oraz materiały, w szczególności dotyczące produktów oraz usług;

c. jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu;

d. prawidłowość działania zamieszczonych na łamach Serwisu narzędzi wyszukiwawczych, w szczególności za wszelkie korzyści utracone przez Użytkownika w związku z nieprawidłowym ich działaniem;

e. utratę jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Użytkowników na łamach Serwisu bądź za jego pośrednictwem przekazywanych innym Użytkownikom;

f. prawidłowość danych udostępnionych przez Użytkowników innym Użytkownikom jak również sposób ich wykorzystania przez innych Użytkowników;

g. uzyskanie przez podmioty trzecie dostępu do zbioru danych udostępnionych przez Użytkowników w następstwie usunięcia bądź pominięcia stosowanych przez Administratora zabezpieczeń powyższych danych.

h. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

10. Administrator nie świadczy usług archiwizowania plików.

11. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Administratora, wszelka jego odpowiedzialność, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Administratora i do wysokości poniesionej szkody rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści.

12. Korzystanie z Serwisu, w szczególności z wszelkich zamieszczonych na jego łamach treści oraz materiałów, odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Administrator nie udziela jakiejkolwiek gwarancji do treści oraz materiałów zamieszczanych na łamach Serwisu, w szczególności co do ich użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości, kompletności, nie ponosząc w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.

13. Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu Administratorowi wartości wszelkich szkód poniesionych przez niego w następstwie niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń złożonych zgodnie z Regulaminem, w szczególności naruszania przez zamieszczone przez danego Użytkownika na łamach Serwisu treści oraz materiały praw lub prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich lub samego Administratora, łącznie z kosztami poniesionej pomocy prawnej. W razie skierowania przez podmioty trzecie roszczeń z wyżej wskazanych tytułów wobec Administratora lub wobec Użytkownika i Administratora, Administrator będzie uprawniony do wezwania Użytkownika do samodzielnej obsługi powyższych roszczeń, w szczególności ich całkowitego spełnienia. W takiej sytuacji Użytkownik zobowiązany będzie do niezwłocznego wykonania powyższego wezwania Administratora. Wszelką odpowiedzialność za szkody poniesione przez Administratora w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania skierowanego przez niego do Użytkownika wezwania ponosi Użytkownik.

14. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów w części lub w całości dotknięte sankcją nieważności, Administrator zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

15. Administratorowi przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków

wynikających z Regulaminu na podmioty trzecie.

16. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według siedziby strony pozwanej.

17. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.


Śledź nasze wpisy na FacebookuZapisz się na nasz NewsletterSubskrybuj nasz kanał RSS